X

微信登录暂不支持注册成为课程提供者,请使用QQ号重新登录,并进行注册认证

X

QQ登录 微信登录

课程目录

汉字演变—动词类

汉字演变—囿 [ 01:09 ]
汉字演变—徒 [ 01:09 ]
汉字演变—败 [ 01:09 ]
汉字演变—析 [ 01:09 ]
汉字演变—何 [ 01:09 ]
汉字演变—印 [ 01:09 ]
汉字演变—保 [ 01:09 ]
汉字演变—和 [ 01:02 ]
汉字演变—艺 [ 01:09 ]
汉字演变—采 [ 01:09 ]
汉字演变—相 [ 01:09 ]
汉字演变—文 [ 01:05 ]
汉字演变—兴 [ 01:05 ]
汉字演变—步 [ 01:05 ]
汉字演变—秉 [ 01:05 ]
汉字演变—闻 [ 01:05 ]
汉字演变—乘 [ 01:13 ]
汉字演变—喜 [ 01:05 ]
汉字演变—获 [ 01:16 ]
汉字演变—孝 [ 00:58 ]
汉字演变—臭 [ 00:51 ]
汉字演变—回 [ 01:13 ]
汉字演变—及 [ 01:05 ]
汉字演变—畴 [ 01:13 ]
汉字演变—集 [ 01:05 ]
汉字演变—去 [ 01:05 ]
汉字演变—即 [ 01:05 ]
汉字演变—既 [ 01:05 ]
汉字演变—唐 [ 01:13 ]
汉字演变—企 [ 01:05 ]
汉字演变—弃 [ 01:13 ]
汉字演变—取 [ 01:05 ]
汉字演变—考 [ 01:05 ]
汉字演变—教 [ 01:05 ]
汉字演变—夹 [ 01:05 ]
汉字演变—弄 [ 01:05 ]
汉字演变—旋 [ 01:09 ]
汉字演变—承 [ 01:05 ]
汉字演变—休 [ 01:09 ]
汉字演变—降 [ 01:05 ]
汉字演变—舂 [ 01:05 ]
汉字演变—见 [ 01:13 ]
汉字演变—兼 [ 00:58 ]
汉字演变—出 [ 01:05 ]
汉字演变—立 [ 01:05 ]
汉字演变—生 [ 01:05 ]
汉字演变—孕 [ 01:00 ]
汉字演变—各 [ 01:07 ]
汉字演变—交 [ 01:05 ]
汉字演变—戒 [ 01:13 ]
汉字演变—折 [ 01:08 ]
汉字演变—报 [ 01:13 ]
汉字演变—吹 [ 01:08 ]
汉字演变—饮 [ 01:25 ]
汉字演变—受 [ 01:05 ]
汉字演变—育 [ 01:13 ]
汉字演变—柬 [ 00:58 ]
汉字演变—衍 [ 01:13 ]
汉字演变—监 [ 01:05 ]
汉字演变—竞 [ 01:13 ]
汉字演变—宿 [ 01:05 ]
汉字演变—解 [ 01:13 ]
汉字演变—夭 [ 01:05 ]
汉字演变—化 [ 01:05 ]
汉字演变—欠 [ 00:58 ]
汉字演变—正 [ 01:38 ]
汉字演变—贞 [ 01:13 ]
汉字演变—名 [ 01:28 ]
汉字演变—启 [ 01:30 ]
汉字演变—奉 [ 00:58 ]
汉字演变—具 [ 01:13 ]
汉字演变—陟 [ 01:08 ]
汉字演变—并 [ 01:05 ]
汉字演变—遘 [ 01:09 ]
汉字演变—断 [ 01:07 ]
汉字演变—画 [ 01:35 ]

汉字演变—天象类

汉字演变—雨 [ 01:09 ]
汉字演变—虹 [ 00:55 ]
汉字演变—星 [ 01:19 ]
汉字演变—天 [ 01:05 ]
汉字演变—旦 [ 01:05 ]
汉字演变—日 [ 01:05 ]
汉字演变—申 [ 01:13 ]
汉字演变—月 [ 01:13 ]

汉字演变—植物类

汉字演变—禾 [ 01:17 ]
汉字演变—本 [ 00:58 ]
汉字演变—华 [ 01:05 ]
汉字演变—米 [ 01:00 ]
汉字演变—姜 [ 01:05 ]

汉字演变—人体组织类

汉字演变—心 [ 01:17 ]
汉字演变—血 [ 01:17 ]
汉字演变—胃 [ 01:02 ]
汉字演变—尾 [ 01:09 ]
汉字演变—页 [ 01:15 ]
汉字演变—齿 [ 01:05 ]
汉字演变—身 [ 01:05 ]
汉字演变—目 [ 01:08 ]
汉字演变—吕 [ 01:08 ]
汉字演变—舌 [ 01:08 ]
汉字演变—面 [ 01:00 ]
汉字演变—眉 [ 01:08 ]
汉字演变—耳 [ 01:06 ]

汉字演变—方向类

汉字演变—向 [ 01:09 ]
汉字演变—西 [ 01:09 ]
汉字演变—下 [ 01:13 ]
汉字演变—北 [ 01:05 ]
汉字演变—前 [ 01:05 ]
汉字演变—东 [ 01:13 ]
汉字演变—上 [ 01:13 ]

汉字演变—地域类

汉字演变—国 [ 01:09 ]
汉字演变—邑 [ 01:09 ]
汉字演变—田 [ 01:09 ]
汉字演变—土 [ 01:13 ]
汉字演变—丘 [ 01:05 ]
汉字演变—山 [ 01:05 ]
汉字演变—川 [ 01:05 ]

汉字演变—中国数字

汉字演变—万 [ 01:13 ]

汉字演变—代词类

汉字演变—它 [ 01:05 ]

汉字演变—名词类

汉字演变—兵 [ 01:13 ]
汉字演变—旗 [ 00:51 ]
汉字演变—帛 [ 01:05 ]
汉字演变—火 [ 00:58 ]
汉字演变—男 [ 01:05 ]
汉字演变—丹 [ 01:05 ]
汉字演变—宦 [ 00:58 ]
汉字演变—疾 [ 01:05 ]
汉字演变—炎 [ 01:05 ]
汉字演变—家 [ 01:05 ]
汉字演变—妾 [ 01:05 ]
汉字演变—奴 [ 01:05 ]
汉字演变—水 [ 01:05 ]
汉字演变—女 [ 01:05 ]
汉字演变—斤 [ 01:05 ]
汉字演变—介 [ 01:05 ]
汉字演变—间 [ 01:05 ]
汉字演变—刍 [ 01:05 ]
汉字演变—众 [ 01:19 ]
汉字演变—乐 [ 01:16 ]
汉字演变—石 [ 01:08 ]
汉字演变—史 [ 01:05 ]
汉字演变—刀 [ 00:58 ]
汉字演变—尸 [ 01:05 ]
汉字演变—弓 [ 01:13 ]
汉字演变—元 [ 01:08 ]
汉字演变—户 [ 01:05 ]
汉字演变—年 [ 01:20 ]
汉字演变—军 [ 01:05 ]
汉字演变—角 [ 01:05 ]
汉字演变—弟 [ 01:05 ]
汉字演变—沙 [ 01:00 ]
汉字演变—君 [ 01:05 ]
汉字演变—林 [ 01:05 ]
汉字演变—季 [ 01:05 ]
汉字演变—京 [ 01:05 ]
汉字演变—经 [ 01:13 ]
汉字演变—春 [ 01:05 ]
汉字演变—宰 [ 01:08 ]
汉字演变—酒 [ 01:13 ]
汉字演变—楚 [ 01:08 ]
汉字演变—羌 [ 01:13 ]
汉字演变—又 [ 01:05 ]
汉字演变—门 [ 01:13 ]
汉字演变—友 [ 01:05 ]
汉字演变—玉 [ 01:05 ]
汉字演变—末 [ 01:19 ]
汉字演变—冬 [ 01:05 ]
汉字演变—母 [ 01:08 ]
汉字演变—因 [ 01:05 ]
汉字演变—亦 [ 01:05 ]
汉字演变—孙 [ 01:13 ]
汉字演变—来 [ 01:13 ]
汉字演变—时 [ 01:16 ]
汉字演变—栗 [ 01:05 ]
汉字演变—福 [ 01:13 ]
汉字演变—丝 [ 01:05 ]
汉字演变—儿 [ 01:05 ]
汉字演变—而 [ 00:58 ]
汉字演变—宫 [ 01:05 ]
汉字演变—宾 [ 01:20 ]
汉字演变—缶 [ 00:58 ]
汉字演变—磬 [ 01:07 ]
汉字演变—瓜 [ 00:58 ]
汉字演变—祖 [ 01:25 ]

汉字演变—声音类

汉字演变—霍 [ 01:05 ]

天干地支

汉字演变—甲 [ 01:10 ]

提供者&讲师

《汉字演变》精品课由享誉汉字学第一泰斗美称的专家团队编著,由北京航空航天大学与北京师范大学的教授、博导联合录制。
  • 免费排行
  • 付费排行
腾讯精品课