X

微信登录暂不支持注册成为课程提供者,请使用QQ号重新登录,并进行注册认证

X

QQ登录 微信登录

课程目录

分模教程 [ 06:08 ]
UG建模 [ 02:12 ]
CAD第二讲-上1 [ 20:44 ]
CAD第二讲-上2 [ 20:43 ]
CAD第二讲-上3 [ 20:44 ]
CAD第二讲-下1 [ 20:44 ]
CAD第二讲-下2 [ 20:44 ]
CAD第二讲-下3 [ 20:44 ]
CAD第二讲-下4 [ 11:41 ]
UG-边倒圆命令 [ 02:13 ]
变换(比例) [ 03:35 ]
变换(镜像) [ 03:05 ]
拆分体 [ 04:04 ]
抽壳 [ 01:59 ]
抽取线 [ 04:24 ]
胡波安装 [ 03:58 ]
加厚 [ 03:17 ]
如何拆镶件 [ 06:18 ]
扫掠-管道 [ 03:02 ]
扫掠曲面 [ 02:03 ]

提供者&讲师

讲师:宏志老师
精品课教师:宏志老师
  • 免费排行
  • 付费排行
腾讯精品课