X

微信登录暂不支持注册成为课程提供者,请使用QQ号重新登录,并进行注册认证

X

QQ登录 微信登录

››
小节 播放次数:

0101-工作环境

48830次时长 05:48

0202-自动填充

19866次时长 04:08

0103-后台视图

16568次时长 03:02

0201-录入编辑

15778次时长 05:57

0102-功能区

17433次时长 04:34

0104-版本兼容性

11102次时长 05:45

0804-移动图表

5448次时长 03:17

1001-宏与VBA

7391次时长 05:25

0802-创建图表

6484次时长 06:04

0903-打印预览视图

4687次时长 03:38

0204-复制与粘贴

11203次时长 04:36

0902-打印设置

5704次时长 05:36

0803-编辑图表

4505次时长 06:47

0905-页眉页脚设置

5561次时长 04:50

0904-重复打印标题

4020次时长 05:55

0901-快速打印

3606次时长 03:43

0702-创建数据透视表

6051次时长 04:20

0701-数据透视表基础

5939次时长 03:10

0517-隐藏复制粘贴

3367次时长 03:22

0704-数据透视日期设置

4124次时长 04:48

0706-计算字段与计算项

3389次时长 05:41

0705-数据辅助计算

3458次时长 02:06

0703-多字段布局

3755次时长 03:28

0801-图表介绍

3144次时长 02:03

0603-变量求解

3274次时长 02:09

0516-条件格式

2731次时长 04:26

0512-导入外部数据

3404次时长 07:30

0601-模拟分析

17713次时长 06:02

0506-管理工作表

3273次时长 06:05

0602-使用方案

3993次时长 04:08

0515-表格

3821次时长 02:37

0510-分类汇总

5161次时长 03:37

0513-保护工作表

2533次时长 04:41

0509-排序与连接

3310次时长 04:25

0514-批注

2445次时长 06:30

0511-合并单元格填充

4015次时长 04:08

0404-SmartArt

3166次时长 03:16

0406-样式

3083次时长 13:39

0505-多视图浏览

2618次时长 04:22

0503-隐藏与分组

2030次时长 06:03

0507-合并计算

4096次时长 02:51

0508-分列与连接

3162次时长 06:07

0501-查找与引用

3320次时长 04:33

0502-冻结拆分窗格

3176次时长 04:52

0407-模板

3415次时长 06:32

0504-自定义视图

2713次时长 03:44

0402-格式字体-背景-边框

4107次时长 04:56

0313-数组

4260次时长 03:46

0405-主题

2607次时长 02:06

0403-插入图片与形状

3882次时长 04:56

0401-格式数字

4312次时长 05:14

0311-数据类型

3845次时长 03:10

0312-不能求和问题

4072次时长 03:43

0309-Sumif与Aaveragif函数

7591次时长 06:16

0314-日期本质

3345次时长 05:15

0315-日期函数

4218次时长 03:13

0306-绝对引用

7006次时长 03:18

0203-选取区域

7286次时长 04:41

0304-求和函数

6825次时长 03:36

0301-公式与函数基础

10194次时长 04:38

0302-运算符

6730次时长 02:37

0310-定义名称

4567次时长 03:20

0305-快速求和

8088次时长 02:49

0307-混合引用

7566次时长 02:26

0303-输入公式

7546次时长 04:43

0308-IF函数

10441次时长 02:47

课程评论

  • 免费排行
  • 付费排行
腾讯精品课